Stáhnout Google Play App Store

Zásady ochrany osobních údajů (dále jen „Zásady“)


Zásady zpracování osobních údajů
(dále jen „Zásady“)

Tyto Zásady popisují zpracování a ochranu osobních údajů zpracovávaných prostřednictvím webových stránek a mobilních aplikace LIBRIXY.


I. ÚVOD

Pojmy zpracovatel, správce, osobní údaj, zpracování a další související označení použité v těchto Zásadách mají stejný význam, jako shodné pojmy v Nařízení Evropského Parlamentu a Rady (EU) 2016/679 (dále jen „GDPR“).

Níže uvedené pojmy užité v těchto Zásadách mají následující význam:

Aplikace označuje mobilní aplikaci provozovanou Správcem pod názvem „LIBRIXY“.

Webové stránky označují webové stránky provozované Správcem a dostupné na www.librixy.com.

Správcem je společnost GROOP CZ s.r.o., IČ: 24806731, se sídlem Vršovická 927/56, Vršovice, 101 00 Praha 10, která jako správce osobních údajů shromažďuje, zpracovává, uchovává a chrání osobní údaje uvedené v těchto Zásadách.

Uživatel je každá fyzická osoba, která je registrována v Aplikaci.

Návštěvník je každá fyzická osoba, která navštívila Webové stránky.

Vy nebo Vás označuje podle okolností Uživatele nebo Návštěvníka, jako subjekt osobních údajů, jehož osobní údaje jsou zpracovávané Správcem v Aplikaci nebo v souvislosti s návštěvou Webových stránek.

Profil je uživatelský účet Uživatele v Aplikaci, který slouží pro identifikaci Uživatele a využití funkcí Aplikace.

Sociální síť je služba třetích stran (Facebook a Google+), prostřednictvím kterých můžete předat Správci osobní údaje ze svých uživatelských profilů na sociálních sítích těchto třetích stran.

Účet znamená uživatelský účet Uživatele vytvořený v Aplikaci. Po přihlášení do Účtu je Uživateli umožněno využívat funkce Aplikace.

Funkce označuje základní funkce Aplikace dostupné Uživatelům, zejména čtení uložených elektronických knih, zobrazení databáze nabízených knih a historie Uživatelem přečtených knih, doporučení dalších knih apod.

Smlouva je elektronicky uzavřenou smlouvou mezi Správcem a Uživatelem na základě Všeobecných a obchodních podmínek upravujících používání mobilní aplikace LIBRIXY (dostupných pod tímto odkazem), na základě které Správce zpřístupňuje Uživateli elektronické knihy za dohodnutou odměnu či dočasně a bezúplatně, a poskytuje Uživateli odpovídající licenci k užití těchto knih pro osobní potřebu Uživatele za podmínek stanovených v uvedených podmínkách.


II. ÚČELY ZPRACOVÁNÍ
Účely zpracování Vašich osobních údajů jsou následující.

Plnění Smlouvy
V případě údajů zpracovávaných Aplikací je hlavním účelem plnění Smlouvy, spočívající zejména v umožnění využití Funkcí Aplikace, například možnost vypůjčování knih a jejich čtení v Aplikaci, a všech s tím souvisejících činností. Protože využití Aplikace je smluvním vztahem mezi Vámi a Správcem, právním základem pro takové zpracování je jeho nezbytnost pro plnění Smlouvy (čl. 6 odst. 1 písm. b GDPR).

Komunikace
V určitých případech můžete Správce kontaktovat prostřednictvím e-mailové zprávy nebo on-line formuláře na Webových stránkách, kde uvedete své kontaktní údaje. Z povahy Webových stránek se při jejich využití zpracovává IP adresa Vašeho zařízení, která je nezbytná pro komunikaci Vašeho zařízení se serverem, na kterém jsou Webové stránky umístěné. Právním základem pro takové zpracování je oprávněný zájem Správce spočívající v potřebě komunikovat s Vámi nebo s Vaším zařízením (čl. 6 odst. 1 písm. f GDPR). Zpracování těchto identifikačních a kontaktních údajů je pro uvedené činnosti zcela nezbytné.

Marketing
Správce Vás dále může v určitých případech kontaktovat prostřednictvím e-mailové adresy uvedené v Profilu za účelem rozesílání přímých marketingových sdělení týkajících se Aplikace a souvisejících služeb Správce. Kontaktování Uživatelů Aplikace formou marketingových sdělení vychází z oprávněného zájmu Správce (čl. 6 odst. 1 písm. f GDPR), kterým je zájem Správce na propagaci jeho služeb mezi Uživateli a poskytování informací o nových Funkcích, nabídce knih v Aplikaci či jiných možnostech Aplikace. Pokud však vznesete námitku proti zpracování pro účely zasílání těchto marketingových sdělení, nebudou již osobní údaje pro tento účel zpracovávány.

Analytika
Pro účely údržby a zlepšování funkcí Aplikace a Webových stránek mohou být určité osobní údaje zpracovávány do statistických výstupů i pro analytické účely Správce, zejména prostřednictvím služeb Google Analytics resp. Google Firebase. Právním základem tohoto zpracování je oprávněný zájem Správce spočívající v potřebě údržby a vývoje Aplikace a Webových stránek v závislosti na chování návštěvníků Webových stránek či Uživatelů Aplikace (čl. 6 odst. 1 písm. f GDPR). Zpracování osobních údajů pro analytické účely je nezbytné pro vytváření statistických údajů, z kterých Správce při naplňování tohoto účelu vychází.


III. ZPRACOVÁVANÉ OSOBNÍ ÚDAJE

A) ve vztahu k Webovým stránkám:

Správce využívá na Webových stránkách tzv. technické cookies a analytické cookies. Pokud navštívíte Webové stránky, bude Správce zpracovávat IP adresu Vašeho zařízení prostřednictvím technických cookies, a prostřednictvím analytických cookies IP adresu Vašeho zařízení a z toho odvozeného údaje o zemi, z které se připojujete. Technické cookies jsou používané pro účely udržení kontextu zobrazovaného obsahu Webových stránek. Analytické cookies jsou cookies třetích stran a Správce je využívá pro výše popsaný účel Analytiky, zejména za účelem monitorování návštěvnosti Webových stránek a chování návštěvníků Webových stránek.


B) ve vztahu k Aplikaci:

Pro vytvoření Profilu musíte uvést tyto povinné údaje:
• E-mailová adresa

Pokud vytváříte Profil prostřednictvím propojení na Sociální sítě, budou Správci předány a dále zpracovávány pouze Vaše jméno a příjmení na těchto sociálních sítích a e-mailová adresa.

Aplikace dále shromažďuje informace o Vámi přečtených knihách v Aplikaci, na základě kterých se vytváří statistiky a přehled přečtených knih v Aplikaci.

V případě využití placených Funkcí Správce zpracovává fakturační adresu uvedenou Uživatelem.

V Aplikaci Správce zpracovává pro výše popsaný účel Analytiky jedinečný identifikátor Vašeho zařízení, ostatní osobní údaje jsou zpracovávány pro účely Plnění Smlouvy, Marketing a Komunikaci.


IV. ZÁSADY ZPRACOVÁNÍ

Správce chrání Vaše osobní údaje v souladu s GDPR a těmito Zásadami. Správce údaje zpracovává sám nebo prostřednictvím zpracovatelů výlučně v souladu s účelem, pro který tyto osobní údaje shromáždil.

Správce vždy zpracovává osobní údaje pouze v přiměřeném relevantním a omezeném rozsahu s ohledem k účelu jejich zpracování, za současného dodržení časového omezení uložení osobních údajů.

Správce dbá o to, aby osobní údaje byly přesné a v případě potřeby aktualizované. Pokud zjistí jejich nepřesnost, v souladu s Právními předpisy provede jejich opravu.

Správce provádí profilování formou vyhodnocování historie Vámi přečtených knih v Aplikaci, na základě které Vám Aplikace doporučuje další podobné či vhodné knihy k přečtení. Pro jiný účel není výsledek profilování využíván.

K automatickému rozhodování, a to ani na základě profilování, nedochází.


V. PŘEDÁVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Vaše osobní údaje jsou pro Správce důvěrné. S výjimkami popsanými v těchto Zásadách osobní údaje nepředává žádným třetím osobám, a to přímo ani nepřímo (zpřístupněním). S osobními údaji Správce neobchoduje.

Správce využívá pro některé činnosti zpracovatele osobních údajů a v případě využití Aplikace Uživatelem nebo navštívení Webových stránek předává osobní údaje v nezbytném rozsahu příslušnému zpracovateli. Mezi zpracovatelem a Správcem je vždy uzavřena smlouva o zpracování osobních údajů v souladu s GDPR, kterou se zpracovatel zavázal chránit Vaše osobní údaje.

Příjemci osobních údajů budou zpracovatelé poskytující servisní a podpůrné činnosti pro Správce.

Zpracovatelem provádějící činnosti nezbytné pro fungování Aplikace či Webových stránek je společnost savana.cz s.r.o., IČ 28750659 se sídlem Děčín - Děčín VI-Letná, Lounská 983/43, PSČ 40502 za účelem zajištění provozu Webových stránek a služeb souvisejících s provozem doménových jmen. Této společnosti budou předány všechny osobní údaje uvedené v rámci Profilu.

Zpracovatelem zajišťujícím rozesílání newsletterů je společnost ECOMAIL.CZ, s.r.o., IČ 02762943 se sídlem Na Mlejnku 764/18, Braník, 147 00 Praha 4. Této společnosti budou předány osobní údaje v rozsahu uživatelského jména a emailové adresy těch Uživatelů, kteří nevznesli námitku proti zpracování osobních údajů za účelem Marketingu.

Zpracovatelem osobních údajů ve vztahu ke cookies třetích stran a analytickým nástrojům jsou společnosti Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA („Google“) a zájmové sdružení právnických osob Sdružení pro internetový rozvoj v České republice, z.s.p.o. (ve zkratce "SPIR").

Z důvodu zachování vysokého standardu ochrany Vašich osobních údajů Správce nepředává osobní údaje žádným subjektům z třetích zemí ve smyslu GDPR ani mezinárodním organizacím, s výše uvedenou výjimkou pro Google se sídlem v Kalifornii, USA. Soulad s požadavky na ochranu osobních údajů při předání osobních údajů společnosti Google vyplývá z adekvátních záruk poskytovaných programem EU-US Privacy Shield implementovaným ve všech službách Google.


VI. DOBA ZPRACOVÁNÍ

Správce zpracovává Vaše osobní údaje pouze po dobu trvání právního základu pro jejich zpracování v závislosti na konkrétním účelu popsaném v článku II. Zásad.

Pro účely Plnění Smlouvy budou osobní údaje, uchovávány až do uplynutí doby tří let po ukončení trvání Smlouvy. Tato doba odpovídá délce promlčecích lhůt majetkových práv ze Smlouvy dle občanského zákoníku pro případné spory o plnění Smlouvy.

Pro účely Komunikace budou osobní údaje ukládány po přiměřenou dobu od ukončení komunikace, v závislosti na obsahu této komunikace.

Pro účely Marketingu budou osobní údaje zpracovávány pouze po dobu trvání oprávněného zájmu Správce kontaktovat Vás s marketingovými sděleními, zpravidla do ukončení Smlouvy. V souladu s GDPR bude zpracování ukončeno bezodkladně v případě, že vznesete námitku proti zpracování pro účely Marketingu.

Pro účely Analytiky jsou osobní údaje zpracovávané po dobu nezbytnou pro vyhodnocení analytických výsledků, zpravidla po dobu 1 roku od jejich shromáždění.


VII. PRÁVA UŽIVATELE

Máte právo:
• požadovat po výše uvedeném Správci informaci, jaké osobní údaje zpracovává a žádat jejich kopii;
• požadovat od Správce přístup k Vašim osobním údajům
• žádat aktualizaci osobních údajů, jejich opravu;
• požadovat omezení zpracování osobních údajů, pokud:
◦ popřete jejich přesnost, a to po dobu potřebnou k ověření jejich přesnosti
◦ je zpracování protiprávní a místo výmazu osobních údajů požádáte o omezení jejich použití
◦ Správce již osobní údaje nepotřebuje pro účely zpracování, ale požadujete je pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků
◦ vznesete námitku proti jejich zpracování, až do doby ověření, zda oprávněné důvody Správce převažují nad oprávněnými důvody na Vaší straně;
• na přenos osobních údajů;
• požadovat výmaz osobních údajů bez zbytečného odkladu, pokud osobní údaje
◦ již nejsou potřebné pro účely, pro které byly shromážděny
◦ Souhlas subjekt osobních údajů odvolá a neexistuje jiný právní důvod pro zpracování osobních údajů
◦ byly osobní údaje zpracovány protiprávně
◦ osobní údaje musí být vymazány ke splnění právní povinnosti dle právních předpisů;
• nebýt předmětem žádného rozhodnutí založeného výhradně na automatizovaném zpracování, včetně profilování, které by mělo pro Vás právní účinky nebo by se Vás obdobným způsobem významně dotýkalo, vyjma případů, kdy by rozhodnutí bylo založené na výslovném souhlasu;
• podat stížnost u některého dozorového úřadu, zejména v členském státě obvyklého bydliště, místa výkonu zaměstnání nebo místa, kde došlo k údajnému porušení, pokud se domníváte, že zpracováním osobních údajů je porušeno GDPR, jakož i o právu na účinnou soudní ochranu proti právně závaznému rozhodnutí dozorového úřadu. Dozorovým úřadem pro Českou republiku je Úřad pro ochranu osobních údajů, se sídlem Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7.
• získat osobní údaje ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu;
• předat osobní údaje jinému správci bez překážek, a to i prostřednictvím Správce, je-li to technicky možné;
• kdykoliv vznést námitku proti zpracování osobních údajů, včetně případného profilování, z důvodů týkajících se konkrétní situace. Právo kdykoliv vznést námitku z důvodů týkajících se konkrétní situace Vám náleží i v případě zpracování osobních údajů pro účely přímého marketingu, včetně případného profilování s tím souvisejícího.

VIII. KONTAKT

V případě jakýchkoliv dotazů či připomínek týkajících se ochrany osobních údajů se můžete obrátit na Správce na adrese

GROOP CZ s.r.o., Vršovická 927/56, Vršovice, 101 00 Praha 10 anebo elektronicky na emailové adrese info@librixy.com

Na této adrese lze uplatnit Vaše práva týkající se Správce, například požádat o aktualizaci osobních údajů.


IX. ÚČINNOST

Tyto Zásady jsou účinné dnem 6.7.2020 Správce si vyhrazuje právo kdykoliv obsah Zásad změnit, přičemž o změnách Zásad budou Uživatelé v přiměřeném předstihu informováni prostřednictvím Aplikace, Webových stránek nebo kontaktních údajů uvedených Uživatelem.