Stáhnout Google Play App Store

Všeobecné a obchodní podmínky


Všeobecné a obchodní podmínky upravující používání mobilní aplikace LIBRIXY (dále jen „Podmínky“)1. Smluvní vztahy se společností Groop CZ s.r.o.

1.1. Společnost Groop CZ s.r.o. zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Měst. soudem v Praze, oddíl C, vložka č. 176009 (dále jen „Groop CZ“ nebo „Provozovatel“) provozuje technologickou platformu „LIBRIXY“, přístupnou prostřednictvím mobilní aplikace (dále jen „Mobilní aplikace“ nebo „Librixy“).

1.2. Těmito Podmínkami se řídí používání Mobilní aplikace a veškerých s ní spojených produktů společnosti Groop CZ, zejména zpřístupňování elektronického obsahu literárních děl (dále jen „Knihy“) po časově ohraničenou dobu, tj. sdělování autorského díla ve smyslu zákona č. 121/2000 Sb., autorský zákoník prostřednictvím Mobilní aplikace (dále jen „Služby“).


2. Registrace
2.1. Podmínkou používání Mobilní aplikace je registrace uživatele. Pro registraci je nutné vyplnit přihlašovací jméno, heslo a emailovou adresu. Registrace uživatele je možná rovněž prostřednictvím služeb Facebook a Google+. Registrovaní uživatelé jsou dále označováni jen jako „Uživatelé“ nebo každý z nich v jednotném čísle jako „Uživatel“.

2.2. Pro plné využívání Služeb aplikace Librixy může být Uživatel vyzván k zadání dalších informací, a to např. jména, adresy a dalších fakturačních údajů a také informací o platební kartě uživatele. Veškeré údaje je Uživatel povinen uvést správně, úplně a pravdivě. Součástí registrace je potvrzení ze strany Uživatele, že se seznámil s těmito Podmínkami a že s nimi souhlasí.

2.3. Změnu/aktualizaci údajů uvedených Uživatelem při registraci může Uživatel provést kdykoliv, a to přímo prostřednictvím své registrace.

2.4. Každý Uživatel je povinen chránit svoje údaje uvedené v rámci registrace před zneužitím a/nebo ztrátou. Provozovatel neodpovídá za zneužití registračních/přihlašovacích údajů uživatele ze strany třetích osob.

2.5. Instalace Mobilní aplikace je bezplatná. Některé Služby však mohou vyžadovat platbu za jejich užívání.


3. Služby
3.1. Instalací Librixy a využíváním Služeb Provozovatele vyjadřuje Uživatel souhlas s těmito Podmínkami, které upravují smluvní vztah mezi ním a Provozovatelem.

3.2. Librixy nabízí Uživatelům přístup k databázi a obsahu elektronických Knih.

3.3. Používání Mobilní aplikace je na vlastní riziko a odpovědnost každého Uživatele.


4. Používání služeb
4.1. Uživatel je povinen uvádět v osobním účtu Uživatele pouze pravdivé, úplné a aktuální údaje.

4.2. Uživatel je při využívání Služeb, za předpokladu dodržování těchto Podmínek, oprávněn zejména k:
(i) přístupu k Mobilní aplikaci a jejímu používání v jeho osobním zařízení;
(ii) přístupu k jakémukoliv obsahu, informacím a souvisejícím materiálům,
a to výhradně pro osobní nekomerční použití.

4.3. Služby mohou být poskytovány nebo k nim Uživatel může mít přístup ve spojení se službami a obsahem nezávislých subjektů, které nejsou pod kontrolou Provozovatele. Provozovatel neprovádí schvalování takových služeb a obsahu nezávislých subjektů a nenese právní ani finanční odpovědnost za produkty ani služby nezávislých subjektů.

4.4. Uživatel prohlašuje, že je srozuměn s tím, že používání Mobilní aplikace je pouze na jeho vlastní riziko a odpovědnost. Služby Poskytovatele jsou poskytovány bez jakékoliv záruky.

4.5. Uživatelům nejsou poskytována žádná práva k využití jakýchkoliv ochranných známek, obchodních názvů a dalších log Poskytovatele ke komerčním účelům.

4.6. Uživatel je povinen nakládat s obsahem Knih zpřístupněných mu prostřednictvím Mobilní aplikace v souladu s právními předpisy. Uživatel není oprávněn sdělený obsah jakkoliv rozšiřovat, rozmnožovat, pronajímat či půjčovat, nebo jiným způsobem sdělovat veřejnosti. Uživatel bere na vědomí, že k ověření identifikace uživatele pro účely přístupu k obsahu knihy může být v rámci Mobilní aplikace vyžadován scan Uživatelova obličeje, který bude porovnán s uloženým otiskem.

4.7. Uživatel není oprávněn zpřístupněný obsah Knih jakkoliv kopírovat. Uživatel bere na vědomí, že obsah Knih je za tímto účelem šifrován technickou ochranou práv.

4.8. Uživatel není oprávněn obcházet jakékoliv technologie používané Provozovatelem k ochraně obsahu Knih.

4.9. Provozovatel je oprávněn v případě zjištění, že došlo k porušení těchto Podmínek nebo právních předpisů, přístup Uživatele k Mobilní aplikaci omezit či zakázat, a to bez nároku na jakoukoli náhradu. Současně je Provozovatel oprávněn po Uživateli požadovat náhradu veškeré případně vzniklé újmy.


5. Uživatelské tarify
5.1. Některé služby Provozovatele jsou poskytovány bezplatně. Jiné služby budou Uživateli zpřístupněny až po provedení úhrady odměny za jejich užití prostřednictvím platební karty Uživatele. Bezplatné služby jsou označovány jako služby free (dále jen „Free“). Služby, které jsou podmíněny platbou, jsou jednorázové služby (dále jen „One time access“).


6. Služba Free
6.1. Služba Free je dostupná všem registrovaným Uživatelům.

6.2. V případě Knih, které byly poskytnuty autorem Knihy či nositelem práv k užití Knihy k bezplatnému stažení, je množství stažených Knih Uživatelem neomezené.

6.3. Uživateli zpřístupněný obsah může obsahovat reklamu.


7. One time access
7.1. Služba One time access umožňuje Uživateli časově omezený přístup k jím vybrané Knize.

7.2. Doba, po kterou má Uživatel ke Knize přístup závisí na aktuální nabídce Provozovatele.


8. Platba za službu One time access
8.1. Cena služby One time access je vždy uvedena v aktuální nabídce Knih a při její platbě v rámci Mobilní aplikace.

8.2. Cena je hrazena prostřednictvím platební karty zadané Uživatelem.


9. Přístup ke Službám
9.1. Přístup ke Službám je možný pouze prostřednictvím Mobilní aplikace.

9.2. Po stažení Knihy má Uživatel přístup k jejímu obsahu v režimu offline.

9.3. Kniha stažená do zařízení obsahuje jak viditelné, tak skryté prvky, které umožní jednoznačně identifikovat, že se jedná o její kopii.

9.4. Provozovatel si vyhrazuje právo kdykoliv přerušit poskytování Služeb ve vztahu ke konkrétní Knize a jejímu obsahu. V takovém případě není Uživatel oprávněn požadovat jakoukoliv kompenzaci.


10. Povinnosti Uživatelů
10.1. Uživatel je povinen při nakládání s předměty duševního vlastnictví respektovat autorská práva třetích osob. Veškerou odpovědnost za případné neoprávněné nakládání s předměty duševního vlastnictví nese výhradně Uživatel.

10.2. Uživatelé jsou povinni respektovat práva ostatních Uživatelů.


11. Síťový přístup a zařízení.
11.1. Uživatel odpovídá za získání přístupu k datové síti potřebného k využívání Služeb. Veškeré případné poplatky spojené s přístupem k datové síti jdou k tíži Uživatele.

11.2. Provozovatel nezaručuje, že Služby nebo jakákoliv jejich část budou funkční na určitých zařízeních. Služba může být ovlivněna technickými jevy spojenými s používáním internetu a prostředků elektronické komunikace.


12. Zřeknutí se odpovědnosti; omezení ručení; odškodnění.
12.1. Provozovatel se zříká jakýchkoliv prohlášení a záruk, ať už výslovných, nepřímých či zákonných, které nejsou výslovně uvedeny v těchto Podmínkách. Provozovatel navíc nečiní žádná prohlášení, záruky nebo závazky týkající se spolehlivosti, včasnosti, kvality, vhodnosti či dostupnosti Služeb.

12.2. Provozovatel není odpovědný za jakékoliv jednání Uživatelů v souvislosti s využíváním Mobilní aplikace.

12.3. Provozovatel neodpovídá ze jakékoliv škody na majetku Uživatelů v souvislosti s používáním Služeb či jinak z nich vyplývající.


13. Chování Uživatelů Mobilní aplikace
13.1. Uživatel uznává, že je výhradně zodpovědný za dodržování veškerých zákonů, předpisů a povinností v souvislosti s využíváním Služeb.

13.2. Kromě toho se při použití Mobilní aplikace Uživatel zavazuje k tomu, že:

(i) bude využívat Mobilní aplikaci pouze pro osobní nekomerční účely;

(ii) neporuší práva Provozovatele, zejména jakákoli práva duševního vlastnictví ani neohrozí dobrou pověst Provozovatele;


14. Mimosoudní řešení spotřebitelských sporů
14.1. V případě vzniku sporu mezi Uživatelem, který má postavení spotřebitele ve smyslu § 419 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, a Provozovatelem, vyplývajícího z užívání Mobilní aplikace, je Uživatel oprávněn podat návrh na mimosoudní řešení sporu k České obchodní inspekci prostřednictvím kontaktních údajů dostupných na internetových stránkách www.coi.cz. Podání návrhu i následná účast při mimosoudním řešení sporu je pro Uživatele zdarma, přičemž veškeré případné náklady vzniklé v souvislosti s mimosoudním řešením sporu nese každá strana samostatně. Pro Uživatele je volba mimosoudního řešení sporu dobrovolná.

14.2. Mimosoudní řešení sporu se řídí § 20d a násl. zák. č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele. Návrh na zahájení mimosoudního řízení musí obsahovat náležitosti dle § 20n zák. o ochraně spotřebitele. Návrh na mimosoudní řešení sporu lze podat nejpozději do 1 roku ode dne, kdy Uživatel poprvé u Provozovatele uplatnil nárok, který je předmětem sporu.

14.3. Možnost podání návrhu na mimosoudní řešení sporu s Provozovatelem se vztahuje výhradně na spory týkající se služeb poskytovaných Provozovatelem, tedy nikoliv na vzájemné spory mezi Poskytovateli a Zájemci;


15. Pozastavení účtů, omezení přístupu a ukončení
15.1. Uživatel je oprávněn své smluvní vztahy s Provozovatelem ukončit kdykoliv, bez nákladů a bez udání důvodu.

15.2. V případě, že Uživatel poruší tyto Podmínky nebo pokud má Provozovatel oprávněný důvod se domnívat, že je to nezbytné k ochraně bezpečnosti a integrity společnosti Provozovatele, jejích členů, smluvních partnerů, nebo třetích osob nebo za účelem předcházení podvodům či vyšetřování, vyhrazuje si Provozovatel právo:

(i) omezit Uživateli přístup a užívání Mobilní aplikace; a/nebo

(ii) dočasně pozastavit nebo trvale zrušit registraci Uživatele.

15.3. Uživatel nemá v souvislosti s omezením přístupu k Mobilní aplikaci nebo pozastavením či zrušením nárok na jakoukoliv náhradu.

15.4. Přístup k Mobilní aplikaci může být dočasně pozastaven, a to bez předchozího upozornění, také z důvodu technické údržby, migrace nebo aktualizace provozu nebo v důsledku výpadků nebo omezení souvisejících s provozem sítě.


16. Závěrečná ustanovení
16.1. Pokud by se stalo některé ustanovení těchto Podmínek neplatným, neúčinným nebo nevymahatelným, zůstává platnost, účinnost nebo vymahatelnost ostatních ustanovení nedotčena.

16.2. Podmínky nabývají platnosti a účinnosti dne 10.4.2020

16.3. Provozovatel je oprávněn Podmínky kdykoli jednostranně změnit. Změny obchodních podmínek budou předem oznámeny na webových stránkách Provozovatele na internetové adrese www.librixy.com. Uživatel má v případě, že s novou změnou Podmínek nesouhlasí, právo vztah mezi ním a společnosti Groop CZ ukončit.